петък, 11 август 2017 г.

Еърсофт и безопасност. Облеклото / Airsoft and Safety. Clothes

При играта на еърсофт осигуряването на безопасността на всички участници е от първостепенна важност. Постигането й е възможно единствено при изключително отговорно поведение както на организаторите, така и на всеки отделен играч.
Отговорност на организатора е да провери параметрите на всяко използвано в играта оръжие и да инструктира подробно всички играчи, особено начинаещите, относно изискванията към оръжията и за правилата за безопасна игра.
В задълженията на играчите пък влизат както стриктното спазване на горните условия, така и снабдяването им с подходящо облекло и предпазни средстсва. Крайно неразумно е явяването на игра по анцуг или шорти и потник. Силно преоръчително е набавянето подходящи дрехи, тип военна униформа, които освен, че допринасят по-пълното потапяне в обстановката и маскировката, която е важна за добрата игра, и осигуряват плътно покриване на тялото и крайниците. Добре е да има също защитни очила, ръкавици, маски, шапки.
За най-ентусиазираните има и подходящи имитации на бронежилетки. Освен, че са ефектни, те наистина предпазват. От синини. Топчетата, особено отблизо, могат да оставят доста неприятни следи. Една по-ревнива партньорка като нищо може да ги обърка с нещо съвсем различно :)In the airsoft game, ensuring the safety of all players is of paramount importance. Its achievement is only possible with the extremely responsible behavior of both the organizers and each individual player.
It is the responsibility of the organizer to check the parameters of each weapon used in the game and to instruct all players, especially novice, in detail about the requirements of the weapons and the rules for safe play.
The obligations of the players include the strict observance of the above conditions as well as the provision of appropriate clothing and protective equipment. It is extremely unwise to appear in a tracksuit or in shorts and a vest. It is highly recommended to provide appropriate clothing - a type of military uniform which, in addition to providing a more complete immersion in the environment and the disguise that is important for good play, also provide a tight covering of the body and the limbs. It is also good to have protective glasses, gloves, masks, hats.
For the most  ones there are also imitations of the bulletproof vests. Besides being spectacular they really protect. From bruises. The ball-shots, especially the close ones, can leave quite unpleasant traces. A more jealous partner could easily confuse them with something completely different :)

Няма коментари:

Публикуване на коментар